Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Bestyrelsesmødde 13.4.23

Til stede: Lars, Eddie, Karin, Vibeke, Jens og Heidi.

Referent: Heidi

Dagsorden:

1: Gennemgang referat 27.3.23

2: Bordet rundt

3: Repræsentantskabsmøde 4.4. (deltagelse Eddie og Lars - Afbud Heidi)

4: Årskalender, nyhedsbreve, arbejdsdage inkl. Grøn container

5: Forsikringer

6: Opstartsmorgenmad 15.4.23

7: Personsager - status

8: Evt

9: Næste møde

Ad 1: Gennemgang af referat 27.3.23 - Godkendt.

Ad 2: Bordet rundt

Eddie & Lars (sti udvalg, festudvalg)(Lars tillige vand) : 

Siden sidst 

Hegn ved skraldespande opsat.

Chip nøglekort kodet 50 stk. klar til udlevering til de haver der måtte ønske en.

Låge mod boldbaner opsat.

Vandmålere skiftet. Haveejere der endnu ikke har åbnet for vandet må skrive til bestyrelsen, såfremt der er utætheder.

4 haver er direkte på hovedmåler (obs. på dette ved aflæsning)

8 infotavler opsat.

Fremtidige opgaver

Stenmel på stien (især fra Eva og Heidi mod lågen Stormgade).

Flere steder mangler.

Ny infotavle opsættes hvor den gamle står og er faldefærdig. Jens har magnet filt, Karin har vindue og der er stolper til overs fra stakit v. skrald.

Salg af solceller stadig en uløst opgave.

Ønske

Fællesspisning i fælleshus - opgave for festudvalget.

Gødning til hæk v. Fælleshus.

Karin (Fælleshus):

Siden sidst

En booking af fælleshuset.

Fremtid opgave

Utæthed på det ene toilet samt lys. (Opgave til Fælles arbejdsdag)

Ønske

Udarbejde ny kontrakt og hjemmeside tekst skal tilrettes. Fremover skal der afregnes for forbrug af kW.

ePris fælleshus for leje hverdag - 300,- kr. rettes på hjemmesiden.

Vibeke (Kasserer, Festudvalg):

Siden sidst

Ved at få styr på arbejdsgange. Samarbejde med Majbritt i regnskabsservice.

Overblik over hvad og hvornår? Afventer stadig adgang til banken (Heidi har møde med Eva og Selma fredag 14.4. mhp dette.)

Fremtidig opgave

Nøgler i Fælleshus - kigger på lørdag efter morgenkaffe arrangement hvad de er til og hvor de skal opbevares.

Ønske

Fællesspisning i Fælleshus - opgave for festudvalget.

Fortsat tid til ad hoc opgaver og møder ved behov.

Jens (Vurderinger)

Siden sidst

Vurderet 2 haver - 44 & 130

Fremtidige opgaver

Informere ved vurderinger om, at der kan opkræves betalt for afdrag på kloaklånet i forbindelse med salg.

Informere om at løsøre kan prissættes til max 20% af vurderingsprisen (dog max 65.000,- kr.)

Påtale at planter ikke må fjernes efter vurdering.

Ønske

Jens skal have udleveret standard dokument vedr. salg af haver.

Heidi (Formand, mail, kloak, forsikring, festudvalg)

Siden sidst

Styr på betaling vedr. kloaklån, for meget indbetalt går ind for at nedbringe restgæld. Fremover nedbringer vi restgæld hvert år, derved bibeholdes det faste afdrag på 2.600,- kr. halvårligt. 

Forsikringsmægler er igen kontaktet mhp at ændre på enkelte havers forespørgsel om ændring. De har lovet at bringe dette i orden. Afventer mail.

Forsikringsmægler er kontaktet vedr. 2 forsikringssager i haveforeningen.

Fremtidig opgaver

Arbejder igen med hjemmesiden, der ikke vil opdatere.

Ønske

Vedr. Mail: Bedre overblik ønskes. Ulæst mail / læst mail !!

Ad. 3: Referat fra Repræsentantskabsmødet.

Der ligger referat på mail i undermappe “kredsen”

Go stemning og indtryk af styr på tingene.

Ad 4: Årskalender, nyhedsbreve, arbejdsdage inkl. grøn container

Årskalender opdateres og skal på hjemmesiden. 

Nyhedsmail - har tidligere været udsendt men nyheder ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Dialog med haveejere der ønsker brev post. Hvordan kan vi gøre det lettere (Heidi kontakter haver der ikke findes mail på)

Bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden.

Festudvalgsmøde 20.4. kl. 16.30 v. Heidi.

Ad 5: Forsikringer

Er gennemgået undere punkt 2 v. Heidi.

Ad 6: Opstartsmorgenmad 15.4.23

Vibeke handler ind. 

Heidi byder velkommen

24 haver tilmeldte

40 personer ca.

Mødes kl 9.00 Karin, Eddie, Vibeke og Heidi

Eddie medbringer lånt varmekanon inkl. diesel.

Ad 7: Personsager

2 haver til salg : 44 og 130.

1 have er solgt: 80

2 sager vedr forsikring.

Eddie laver opslag til tavle v. Toiletshus om haver til salg - med henvisning til at kontakte bestyrelsen via mail.

Ad. 8: Evt.

Der er kommet mail vedr. retningslinjer for nedlægning af elledninger. Dette skriv ligger allerede på FB - lægges på hjemmesiden og sendes på mail til alle haver.

Lars opfordrer til sammenhold i bestyrelsen mhp. Social engagement og fællesskabsfølelse.

Vibeke kontakter økonomiservice og HF Nørrevænge vedr. økonomi i forbindelse med skilt og stakit v. skralde/vendepladsen. Bestyrelsen enige om fordeling 50/50.

Eddie efterspørger en gasflaske til grillen i Fælleshuset. Jens vil donere en tom flaske. Denne byttes/købes fuld gasflaske samt gødning til fælleshuset (Jens køber dette)

Ad 9: Næste mødes

Hver den første torsdag måneden. Næste gang 4.5.23 kl.16.30 hos Heidi. Varme hveder.

Inden dette møde tænker alle bestyrelsesmedlemmer over hvad der kan sættes på Årskalenderen vedr. fælles arbejdsdage.