Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Ordensreglement for Haveforening Parken

Ordensreglementet henviser til bestemmeler i lejekontrakten mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Kreds, samt til standardvedtægterne for kolonihaveforeninger underlagt Esbjerg Kreds.

1: Bebyggelse opført på kolonihavelod må ikke benyttes til helårsbeboelse eller overnatning i

Vinterhalvåret jf. §18.

Natophold: Overnatning i haveforeningen, er fastsat i lejekontrakt med Esbjerg kommune og lyder som følgende:

Havehusene må kun benyttes til beboelse - dvs. natophold i tiden fra den 1.4. til den 30.9. og derudover kun til kortvarige ophold, for eksempel i efterårs-, jule- og vinterferie, weekends og lignende.

2: Hække mod stier, veje og andre fællesarealer skal klippes og vedligeholdes på begge sider.

Hække mod vej og sti ejes af foreningen, men vedligeholdelse påhviler den enkelte haveejer. Hækkene skal klippes 2 gange i sommerperioden første gang inden 15. juni og anden gang inden 15. september, i en højde ikke over 1,80 cm og mod stierne, i en bredde ikke over 0,6 m.

Træer der er højere end 4,5 meter skal nedskæres til denne højde, såfremt naboen kræver det. Denne nedskæring bekostes af ejeren af træet.

Udvoksende eller nedhængende grene fra træer og buske på eget havelod, skal beskæres i linje med hækken.

3: I læ og randbeplantning omkring kolonihaveforeningen, samt på foreningens område, må der ikke henkastes eller opbevares have- og eller anden form for affald, byggematerialer m.m. ligesom der ikke må være hul/åbninger i hegn eller hæk med udgang til yderområder.

4: Lejeren af et havelod er pligtig til at renholde stien uden for eget havelod til stiens midte.

Lejeren er endvidere pligtig til at deltage i renholdelse af foreningens øvrige fællesarealer efter regler fastsat af bestyrelsen, se VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORENINGER UNDERLAGT ESBJERG KREDS §8.

5: På ethvert havelod bør der forefindes en kompostbeholder, som komposterer det haveaffald der frembringes på haveloddet. Frembringes der mere haveaffald, end det der kan komposteres, bortfjerner lejeren selv det overskydende havevaffald. Dog kan der opstilles container til haveaffald 3-6 gange årligt.

6: Husholdningsaffald (IKKE jern og andet) til den kommunale dagrenovation afleveres i de opstillede containere.

7: Motorstøj fra hjælpeværktøjer til have- og bygningsvedligehold m.m. er ikke tilladt mellem kl. 12.00 - 14.00 alle ugens dage i månederne april til og med september.

Permanent brug af generator er ikke tilladt, og generatorer skal generelt være støjdæmpede.

Generatorer må kun benyttes mellem 09.00 - 12.00 og 14.00 - 20.00 og dette gælder alle ugens dage.

Der skal være ro i haverne mellem 21.00 - 09.00. Musik skal holdes inde i husene for lukkede døre og vinduer.

8: Knallertkørsel til og fra haverne er tilladt, hvorimod unødvendig knallertkørsel på foreningens område ikke er tilladt.

Bilkørsel er IKKE tilladt, ej heller bil med trailer, dog kan trailer skubbes ad stierne.

9: Der må kun foretages sikker afbrænding på havelodderne. Det er tilladt at bruge grill, også grill med skorsten. Det er ligeledes tilladt at have åbent ildsted til grillformål.

10: Alle medlemmer skal deltage minimum én gang mellem 1. april og 1. november i pligtarbejde, og kan medlemmet ikke, eller har ikke lyst, koster det 200,- kr. pr. have at blive fritaget. Beløbet opkræves ved sidste betaling i oktober.

11: Alle haver skal holdes som pryd og/eller nyttehaver og skal til stadighed holdes i orden.

12: Havelåger skal åbnes indad i haven og holdes ved lige, hver have skal forsynes med et tydeligt nummer.