Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Generalforsamling 22.2.24

1: Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere

Dirigent: Mogens Lorendsen, konsulent fra forbundet

Referent: Annette Tønnesen (have 134)

Stemmetæller: Dora (have 104), Eva (have 152), Henrik (have 38)

27 haver repræsenteret – 54 stemmer (2 pr. have)

2: Bestyrelsens beretning

Formanden beretter – gennemført i sæson 2023:

Infotavler ved alle stier.

Fælles morgenbord startede sæson 2023.

Låge ned imod boldbaner.

Fælleshuset malet halvdelen (resten tages i år plus nogle nye vinduer).

Vurderet 9 haver, 7 haver solgt.

Havepræmiering.

Nye vandmålere – problemfri aflæsning ved sæsonafslutning.

26/4-23 varsling om p-forbud.

Hegn rundt om skraldespande (men fortsat problem med storskrald).

Fortsat problem med parkering på vendeplads.

Hjemmeside kørt upåklageligt.

Høstfest 2/9-23 med ca. 45 deltagere.

Fælleshygge arrangementer: nørklerdag, kagedag, banko.

Fogedretten angående Mågeparken 4.

Torsdage kl. 16:00-18:00 formand til rådighed i sæson 2023.

Hver måned har der været bestyrelsesmøder med flot fremmøde.

Højnet fællesskabet.

Formand henstiller til mere fællesskab samt god tone bl.a. på sociale medier.

Formanden takker for ordet og beretningen er godkendt.

3: Årsregnskab

Årets indtægter i alt 606.146kr

Årets udgifter i alt 621.100kr

Hvilket giver et resultat på -14.954kr

Kassereren er tilfreds taget i betragtning af bl.a. nye vandmålere.

Regnskab godkendt.

4: Godkendelse af budget 2024

Små 25kr pr. kvartal stigning pr. have for haveleje, så posten stemmer med udgiften til kommunen.

Pt. betales 500kr for at komme ind i haveforeningen. Bestyrelsen overvejer at lade det stige til 1.000kr.

621.400 samlet i indtægt.

631.900kr samlet i udgifter.

Budget godkendt.

5: Valg

Formand Heidi V. Hansen (have 170) modtager genvalg – valgt

Bestyrelsesmedlem Lars Viborg (have 62) modtager genvalg – valgt

Bestyrelsesmedlem Nina (have 162) modtager genvalg – valgt

Suppleanter:

Første suppleant valgt Jens Toftgård (have 134)

Anden suppleant Kate (have 24)

Det er undersøgt med kredsen, at man både kan være vurderingsmand og suppleant.

1 revisor suppleant:

Ingen meldte sig (Selma (have 76) er revisor, så der mangler nu en suppleant til hende)

6: Indkomne forslag

Ingen modtaget.

7: Renovering af stierne

Bestyrelsesmedlem Eddie (have 164) startede en debat om stier.

2 stier står hårdt for i regn pga. det bakkede terræn (fald ned imod højskolen og boldbaner). Der løber blandt andet mudder ind i en have. Der er nogle steder på stien, hvor der fortsat mangler stenmel. Esbjerg Maskinstation har afgivet et tilbud med 120 tons stenmel plus arbejdsløn og transport 125.000kr. De 80.-85.000kr er arbejdskraft, som kan spares ved at lave fælles arbejdsdage. Der er risiko for, at Esbjerg Kommune kommer til foreningen og pålægger, at kommunen gør arbejdet og sender regningen til haveforeningen.

Bestyrelsen forslår, at vi venter. Dels fordi der er have 4, der skal rømmes. Og dels for at alle går hjem og overvejer, om vi i fællesskab kan spare arbejdslønnen. Alle haver har pligt til holde stien indtil midten.

Forslag om spørge kommunen efter at donere materialer, da mange andre bruger stierne.

Forslag om at leje materiel som fx motoriseret trillebør et par arbejdsweekender.

Forslag om at man deler arbejdet over flere sæsoner.

Der er budgetteret med 20.000kr i år til renovering af stier.

Bestyrelsen tager synspunkterne med i de kommende bestyrelsesmøder.

8: Bod for udeblivelse for fællesarbejde

Formand Heidi fortæller om bestyrelsens ønske om at hæve boden fra 200kr til 500kr for udeblivelse fra 3 timers fællesarbejde. 46 haver i 2023 har betalt boden. Bestyrelsen er ikke ude efter, at stigningen skal ses som en straf. Det er mere for at højne fællesskabet i foreningen. En nævner at der ikke kommer flere til fællesarbejde, end fra den gang da der ikke skulle betales bod for år tilbage. Men formand Heidi forklarer samtidig, at det fx kan blive nødvendigt at hyre en tømrer til at sætte nye vinduer i fælleshuset, hvis der ikke er nok, der melder sig. Bestyrelsesmedlemmer Eddie og Lars fortæller også, at man er velkommen til at komme med forslag til bestyrelsen om et arbejde på fællesarealer, så kan det også blive godkendt.

Afstemning ved håndsoprækning: 32 for (der er 54 stemmer til stede i aften).

Forslaget er faldet. boden bibeholdes på 200kr.

9: Økonomiservice

Der betales 32.000kr for økonomiservice fra Kolonihaveforbundet. Serviceniveauet er faldet og antal af fejl stiger. Desuden savner kassereren svar på diverse poster. Der er indhentet et enkelt tilbud, som lyder på nogenlunde samme pris. Der kan først ske et skift med virkning pr. 1/1-25. Der er lavet en nøjagtig beskrivelse af opgaverne til dem, hvor der er indhentet tilbud.

Bestyrelsen har på mødet fået bemyndigelse til at skifte økonomiservice, hvis det kan gøres inden for samme prisramme.

10: Bestyrelseshonorar

Der fremsættes ønske om at hæve bestyrelseshonorar fra 11.500kr til 14.000kr. Forslaget går på at hæve formands og kasserers honorar.

Forhøjelsen er godkendt på mødet

11: Vurderingsmands honorar

Der fremsættes ønske om, at honoraret til vurderingsmanden hæves. I gennemsnit bruger han 2,5 time pr. have, og der er vurderet 9 haver i 2023.

Følgende er vedtaget på generalforsamlingen: For de første 5 haver får han 900kr samlet og 200kr pr. efterfølgende have.

12: P-forbud Stormgade

Eddie fortæller om forløbet med Esbjerg Kommune i forbindelse med indførsel af parkeringsforbuddet på Stormgade. I lokalplanen står der, at kolonihaveejerne blandt andet parkerer på Stormgade. Kommunen mener ikke, at foreningen er part i beslutning omkring p-forbud. Underviser fra et kolonihave jura kursus vil gerne for 2.000kr pr. time kigge ind i, hvorvidt kommunen har ret i, at foreningen ikke har part i denne sag. Hvis der skal besluttes noget omkring at bruge økonomi på juridisk bistand i år, skal der en ekstraordinær generalforsamling til, da der ikke er fremsat et konkret forslag om økonomien i dagsordenen.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

13: Fjernelse af ulovligt byggeri Mågeparken 4

Mågeparken 4 skal lovliggøres, før den må sælges. Der er indhentet 2 tilbud: 74.900kr eks. moms og 86.900kr inkl. moms. Begge tilbud er med forbehold for et ukendt omfang på en kælder. Formanden fortæller, at det er okay at hente materialer i den pågældende, men giv lige besked til bestyrelsen. Nuværende haveejer af nummer 4 kan pålægges at dække udgiften, men det er tvivlsomt, at det vil ske. Egenkapitalen i haveforeningen kan bære udgiften.

Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse til at få fjernet det ulovlige byggeri af ekstern entreprenør. Den er givet. Bestyrelsen forhandler videre med ekstern entreprenør.

14: Evt.

Under evt. kan alt drøftes men intet kan vedtages.

Nye medlemmer til festudvalget ønskes.

Årshjulet ligger på hjemmesiden til inspiration.

Nordea har en fond hvor man kan søge penge inden for biodiversitet i år. Send en mail til bestyrelsen, hvis nogen har en god idé.

En haveejer opfordrer til, at vejen mellem Nørrevænget og Haveforening Parken snart forbedres.

En haveejer spørger ind til, hvorfor generalforsamlingen ligger i februar hvert år. Der skal en vedtægts ændring til, hvis generalforsamlingen skal ligge på et andet tidspunkt af året.