Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Generalforsamling 22.2.2023

Formand Eva byder velkommen. 

Dagsorden: 

1:Valg af dirigent , referent, stemmetæller 

2:Bestyrelsens mundtlige beretning 3:Årsregnskab 2022 

4:Budget 2023 

5:Restgæld kloak 

6:Indkomne forslag 

7:Valg 

8:Evt.  

1: Valg af dirigent : Mogens Lorendsen, konsulent fra forbundet. 

Valg af referent: Heidi V. Hansen (have 170) 

Mødet er lovligt varslet.  

Stemmetællere: Dora (have 104) og Vivian (have 64) 

2: Formand Eva beretter: Takker for tilliden tildelt august. Trods sygdom og manglende tid fratrædes formandsposten, men vil gerne fortsætte med afgrænsede opgaver, da hun har opnået en viden som fremover vil kunne bruges. Beretter om diverse opgaver, som desværre endnu ikke er løst: 

Hegn v. skrald 

Kontor i fælleshus 

Hjemmeside (er formentlig køreklar 23.2.23 – www.haveforeningparken.dk.

Eva ønsker at der nedsættes underudvalg bla. Vedr. sti, fest, vand, køb og salg. 

3: Vi har økonomiservice som vi betaler for v. kredsen. Taknemmelige for dette. De sender opkrævninger ud og rykkere såfremt der ikke er betalt til tiden.  Budgettet passer og der opfordres til at man får sig tilmeldt betalingsservice så der undgås restancer i budgettet. Resultat 2022 ca. 80.000,- kr. 

Ingen spørgsmål – godkendes. 

4: Budget 2023 er gennemgået ud fra forventninger godkendes dette uden kommentarer. 

5: Restgæld kloak ca. 10.500,- kr. pr. have. Der betales årligt 2.600,- kr. pr. have. 2 gange årligt (april og november) kan restgæld indbetalers såfremt bestyrelsen bliver gjort bekendt med at haveejer ønsker dette. 

6: Indkomne forslag: 

Forsikringer: Forslag om at hæve opkrævning med 70, kr/have årligt. Hvilket giver en dækning på 150.000,- kr. kontra nuværende 75.000,- kr. 

2 imod og flertal for - Vedtaget. 

Medlem kommer med frustration om forsikringsdækning, da han har overgravet kabel på stisystem som ikke dækkes. Men må vi overhovedet grave på stisystemer, som er offentlig areal?? Eva har seddel på hvad hver have betaler for til forsikringen. Dette kan oplyses ved henvendelse til Eva. 

Vandmålere: Indhentet tilbud fra VVS på 1.100,- kr./have til nye målere. Hvis de skal kunne fjernaflæses må en samlet pris max være 170.000,- kr. og målerne skal kunne være i nuværende brønde. Penge hertil er afsat i budgettet. Fjernaflæsning foretrækkes pga. dug på målere ved aflæsning selvom vi stadig skal rundt og lukke for ventilerne. Ved almindelige målere vil prisen max være 100.000,- kr. 

2 imod og resten stemmer for – Vedtaget. 

Skraldespande: Pga svineri efter 31.9. med overfyldte skraldespande og storskrald er der forslag sammen med Nørrevænge om, at der kun er opstillet skraldespande fra 1.4. til 30.10. Vi vil kunne spare mange penge ved kun at have skraldespande i sommerhalvåret og kan måske få råd til flere skraldespande i sommerhalvåret ved at skære vinterhalvåret væk. 

1 imod og resten stemmer for – vedtaget. 

Der arbejdes videre med om der kan opsættes overvågning ved skaldespande. 

Festudvalg: OK til forslag med budget på 15.000,- kr. Dato for den årlige høstfest kommer ud allerede april. Vedtaget enstemmigt.  

Randbeplantning: Trods stor diskussion blev det på sidste generalforsamling vedtaget at åbningen skal forblive ned mod boldbanerne. Ikke tilladt med kæder jf. kommunen (Lene Hartvigsen) -der skal låge op.

Forslaget lyder på låge med trappetrin ned mod boldbanerne. 

1 stemme imod resten stemmer for – Vedtaget. 

Sti-udvalg arbejder videre med dette dog evt. en låge af bedre kvalitet end de nuværende. Desuden vedligehold af låger. 

Honorar ved salg: Forslag fra bestyrelsen om honorar til bestyrelsesudvalg vedr. salg af haver. Vurderingsmanden får ikke noget for sit arbejde. Dette er dog en fejl, hvorfor han vil blive honoreret med tilbagevirkende kraft for sit store arbejde. 3x900,- kr.

Flertal imod – 2 stemmer for. Nedstemt. 

Kommunikation: Denne skal være bedre, ikke trækkes i langdrag. Taget til efterretning i bestyrelsen. 

7: Valg: 

A: Formand – Heidi Vestergaard Hansen (have 170) – VALGT 

B: Kasserer – Vibeke Bostrøm (have 156) – VALGT 

D: Bestyrelsesmedlem for 2 år – Eddie Lützhöft (have 164) – VALGT 

E: Bestyrelsesmedlem for 1 år – Eva Vilhelmsen (have 152) VALGT 

F: 2 suppleanter for 1 år – Lars Viborg (have 62) VALGT til 1. suppleant Nina (have 162) VALGT til 2. suppleant 

G: Revisor for 2 år – Selma (have 76) – VALGT 

H: Revisorsuppleant for 1 år – Jens Toftgård (Have 134) – VALGT 

I: Vurderingsrepræsentant for 2 år – Jens Toftgård (have 134) – GENVALGT 

J: Festudvalg – Vibeke (have 156) Eddie (have 164) Heidi (have 170) – GENVALGT 

8: EVENTUELT 

Stor tak til Eva for hendes arbejde lagt i foreningen som formand og en stor tak til Selma.