Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Haveforening Parken

Kontakt: bestyrelsen_hfparken@outlook.dk

Bestyrelsesmøde 27.3.23

Bestyrelsesmøde 27.3.23

Til stede: Eddie, Vibeke, Karin, Jens og Heidi.

Afbud: Lars

Dagsorden:

1: Bank (vi skal bruge mail med billed id på alle i bestyrelsen)

2: Nøglebrikker og morgenkaffe 15.4. - tovholder

3: Kloak - hvad gør vi?

4: Målere - statusopdatering

5: Forsikringer - ansvar?

6: Festudvalg - dato for høstfest

7: Personsager:    

8: Evt.

Ad 1: Bank

Al billeddokumentation er i hus. Heidi får sendt mail til banken så vi kan få hævekort og adgang dertil.Referat fra GF skal medsendes med underskrift fra samtlige medlemmer af bestyrelsen. (Underskrift hos Heidi snarest)

Faktura fra Jerne Kro vedr. GF bedes genfremsendt mhp. betaling. Vibeke sørger for dette.

Ad 2: Nøglebrikker og morgenkaffe 15.4.23

Comp. og program til omprogrammering af gamle nøglebrikker er i hus og det virker.

Eddie og Vibeke er tovholdere.

Ved morgenmads hygge 15.4.23 i fælleshuset kan haveejere medbringe gamle chip og få dem omkodet. Har man ingen kan man denne dag få udlevere en ny chip.

Der sendes ny mail rundt og laves nyt opslag på Facebook med reminder om "fælles morgenmadshygge 15.4.23."

Stakit forventer Eddie er oppe inden arbejdsdag , varslet til 14.5.23. Eddie samarbejder med Kim fra Nørrevænge om opgaven. Hækken mod have 118 lades urørt. 

Nørrevænge har købt og opsat skilt på vendepladsen, som vi i Parken skal betale halvdelen af. Heidi forespørger vedr faktura på dette.

Ad 3: Kloak

Gennem årene betalt 97.960,- kr. for meget ind til afdrag på lånet.

Heidi sender mail til Lene Hartvigsen fra Esbjerg kommune (via kredsen) mhp. at sætte pengene ind for at nedbringe lånet. Derefter nedskrives afdragene hvert år.

Såfremt nogle haveejere ønsker at betale deres del af lånet ud, skal dette vente til ovenstående er effektueret.

Ad 4: Vandmålere

Alle målere er skiftet og trykprøvet på stierne og samlet.

Der er ikke fundet huller i systemet fra hovedmåler til havernes stophaner.

Der er etableret ny brønd og måler ved fælleshuset.

Der er købt ny hængelås til hovedbrønden på opfordring fra VVS'er Jesper Thrane. (2 nøgler - 1 v. VVS, 1 v. formand).

Fremover vil vi i bestyrelsen hurtigt og let kunne spore evt. svind.

Vedr. åbning af vand, bestemmes dette af Esbjerg Kommune, hvorefter Jesper Thrane rykker ud.Lars - ansvarlig for vand.

Der åbnes for vand umiddelbart efter påske.

Ad 5: Forsikringer

Heidi kontakter forsikringsmægler for at blive opdateret på bestyrelsens ansvarsforsikring vedr. §12 punkt 15 i foreningsvedtægterne:

https://kreds15.dk/onewebmedia/Foreningsvedtgt-2019.pdf

Ad 6: Festudvalg

Dato for Høstfest 2. september 2023 kl. 17.30.

Tilmelding senest 15. august.

Sendes ud på mail og begivenhed på Facebook

Festudvalg: Eddie, Lars, Vibeke, Heidi

Ad 7: Personsager

Der har d.d. været 6 personsager til drøftelse.Et par af sagerne vendes med kolonihavejura.dk efter næste bestyrelsesmøde 13.4.23.

(Ikke til referat)

Evt.:

Køb og salg af haver lægges på hjemmesiden m. vurderingspris. 2 stk. undervejs.

Repræsentantskabsmøde 4.4.: Heidi, Lars og Eddie Deltager. Karin og Vibeke melder fra. (Heidi har tilmeldt)